POLITYKA PRYWATNOŚCI
Akademia

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, aby w ramach korzystania przez Państwa z niniejszej witryny internetowej (dalej „Witryna internetowa”) chronić Państwa prywatność w jak największym stopniu. w związku z tym przygotowaliśmy niniejszą Politykę, w której przedstawiamy szczegóły dotyczące ochrony Państwa prywatności oraz danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jako użytkowników Witryny internetowej jest Merck Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, www.merck.pl, biuro@merckgroup.com, spółka powiązana z Merck KGaA w Darmstadt, Niemcy (zwana dalej również „Merck”, „my”, „nas” lub „nasz”).
 2. Aby zapewnić Państwu możliwość korzystania z Witryny internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej jako „RODO”). Przetwarzając Państwa dane osobowe Merck wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Merck obejmuje imię, nazwisko, specjalizację, miejsce pracy, numer pozwolenia na wykonywanie zawodu, adres email, numer telefonu (podawane w przypadku rejestracji na wydarzenie). Może obejmować także adres IP i dane statystyczne dotyczące Państwa aktywności w Witrynie internetowej. Poza danymi podawanymi przy rejestracji na wydarzenie, które są niezbędne do zapisania Państwa na spotkanie, podanie danych osobowych nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Witryny internetowej.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Merck przetwarza Państwa dane osobowe:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO w celu umożliwienia Państwu udziału w warsztatach Akademii Tyreologii Praktycznej – w zakresie danych podanych przez Państwa w formularzu rejestracyjnym;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu obsługi zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych produktów leczniczych – w zakresie danych podanych przez Państwa w takim zgłoszeniu dokonanym za pośrednictwem Witryny internetowej;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (czyli naszego uzasadnionego interesu) w następujących celach:
  1. wykonywania czynności związanych z administrowaniem Witryną internetową, w tym w szczególności zapewniania przestrzegania warunków użytkowania Witryny internetowej;
  2. planowania i realizacji przyszłej współpracy, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z realizowanymi przez Merck projektami, w związku z którymi chcielibyśmy zawrzeć z Państwem umowę;
  3. prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej programu Akademia Tyreologii Praktycznej, oraz reklamowania i informowania o produktach i usługach Merck sp. z o.o. i innych spółek z grupy Merck oraz o ich działalności, w szczególności prowadzonych przez nie badaniach, jak również informowania o aktualnościach i najnowszych osiągnięciach z zakresu dziedzin medycyny, w jakich Merck sp. z o.o. i inne spółki z grupy Merck prowadzą działalność;
  4. prowadzenia wewnętrznej analityki - lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów i procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, w celu jej polepszania, rozwoju i dostosowania do Państwa potrzeb, oraz prowadzenia wewnętrznej sprawozdawczości i zapewniania zgodności z prawem, kodeksami i normami branżowymi i wewnętrznymi regulacjami Merck;
  5. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie państwo lub Merck możecie mieć w stosunku do siebie, w szczególności w związku z użytkowaniem Witryny internetowej lub organizowanym przez nas wydarzeniem, i rozpatrywania skarg - w tym w celu wykazania faktów, z którymi związane są lub z których wynikać mogą te roszczenia i skargi.

Przez jaki okres będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, dopóki będzie istniała podstawa do ich przetwarzania.

Oznacza to, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3) lit. a. – d. powyżej, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w określonym celu.

Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu, którego dotyczy sprzeciw, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W zakresie w jakim Państwa dane będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu do celów marketingu bezpośredniego, w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zawsze zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W przypadku rejestracji w celu udziału w warsztatach Akademii Tyreologii Praktycznej, Państwa dane będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu udziału w wydarzeniu do momentu odbycia się wydarzenia.

Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych w powyższych celach, dane mogą być dodatkowo przetwarzane przez Merck w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie państwo lub Merck możecie mieć w stosunku do siebie, w szczególności w związku z użytkowaniem Witryny internetowej lub organizowanym przez nas wydarzeniem, i rozpatrywania skarg - w tym w celu wykazania faktów, z którymi związane są lub z których wynikać mogą te roszczenia i skargi – maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń.

Komu mogą być udostępnione Państwa dane osobowe?

Merck może udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Jakie przysługują Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, uzyskania dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.
 3. W zakresie w jakim Państwa dane będą przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu do celów marketingu bezpośredniego, w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania zawsze zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
 4. Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Merck może przesyłać dane osobowe użytkownika do spółek Grupy Merck na potrzeby funkcjonowania relacji biznesowej z użytkownikiem lub w celu realizacji uzasadnionych interesów. w przypadku przesyłania danych za granicę, spółki te mają siedzibę na terenie UE lub EOG, lub w kraju, który na podstawie decyzji Komisji UE posiada odpowiedni poziom ochrony danych. w przypadku przesyłania danych spółkom z Grupy Merck posiadającym siedziby w innych krajach, Merck zapewnia, za pomocą odpowiednich mechanizmów, aby spółki z Grupy Merck importujące dane były zobowiązane do stosowania odpowiedniego poziomu ochrony danych.   Z wyjątkiem powyższych przypadków, nie przesyłamy danych osobom trzecim, chyba że użytkownik udzielił wyraźnej zgody, transfer jest w sposób oczywisty konieczny w celu przekazania oferty lub wykonania usługi zleconej przez użytkownika lub jeśli wynika to z przepisów prawa. Nie zamierzamy również przesyłać danych użytkownika poza wskazanym powyżej zakresem do krajów spoza EOG ani organizacji międzynarodowych.

Informacje o sposobie zabezpieczania danych w przypadku ich transferu poza EOG można otrzymać pisząc na adres: Ido@merckgroup.com

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem Państwa praw, mogą się Państwo skontaktować z powołanym przez Merck Inspektorem Danych Osobowych, poprzez wysyłanie wiadomości na następujący adres email: Ido@merckgroup.com.

Akademia
Copyright 2022 Merck Sp. z o.o.
PL-EUT-00205-02022023